ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ
The Deputy Director, Department of Backward Classes, Room No: 304, Second Floor, B-Wing, Rajatadri, Manipal, Udupi. PIN: 576104.
Phone No: 0820-2574881 Email Id: bcmudupi@gmail.com
Website: http://www.backwardclasses.kar.nic.in