ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಭೂಮಾಪನಾ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವ ಕಾರ್ಯಗಳ ವಿವರ2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ
ಏಪ್ರಿಲ್ 2017 ಮೇ 2017 ಜೂನ್ 2017
     


The Deputy Director of Land Records, Department of Survey Settlement & Land Records, Room No: 209, First Floor, A-Wing, Rajatadri, Manipal, Udupi. PIN: 576104.
Phone No:0820-2574924 Email Id: mojini.ddudupi@gmail.com
Website: http://bhoomojini.karnataka.gov.in or http://202.138.105.11