ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ,ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ.
ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ
2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ    
     


Deputy Commissioner of Excise, Udupi Dist.
Phone No:0820-2527765/2532732 Email Id: dcudp-ex-ka@nic.in
Website: http://stateexcise.kar.nic.in/