ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರಲ್‌ ಮಾಹಿತಿ, 4(1)a, 4(1)b ಹಾಗೂ ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ವಿವರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್.ಪಿ. ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಧಾನ್ಯಗಳ ವಿವರ
25-2-16 26-02-16 21-03-2016
31-3-16    


The Deputy Director, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, Room No:208, First Floor, A-Wing, Rajatadri, Manipal, Udupi. PIN: 576104.
Phone No: 0820-2574947 Email Id: ddfood.udupi@gmail.com
Website: http://ahara.kar.nic.in